cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik

Regulamin Parku Wodnego

 

REGULAMIN PARKU WODNEGO w Tarnowskich Górach

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach i obowiązuje wszystkich klientów przebywających na jego terenie. 

2. Podmiotem zarządzającym obiektem zwanym „Park Wodny" w Tarnowskich Górach, jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Obwodnica 8, zwana dalej Zarządzającym.

3. Przez Park Wodny / Obiekt rozumie się budynek oraz przyległe do niego tereny zewnętrzne zarządzane przez Agencję Inicjatyw Gospodarczych S.A.

4. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym

od  6.00 czynny jest  basen sportowy, basen do nauki pływania, solanka i jacuzzi,

od 7.00 czynna jest siłownia i sauna,

od 8.00 czynne są pozostałe baseny i atrakcje.

5. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu. Godziny otwarcia określone są w aktualnej ofercie Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.

6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest również na stronie internetowej Parku Wodnego: www.parkwodny.com.pl

7. Przed wejściem na teren obiektu i rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Parku Wodnego należy zapoznać się Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń.

8. Obiekt jednorazowo przyjmuje do 600 os/h, max ilość osób przebywających w nieckach basenowych: 342 osoby. Zarządzający obiektem może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie ilości osób na obiekcie.

9. AIG S.A. zastrzega  sobie  prawo  do  codziennej  rezerwacji  max. czterech torów na basenie sportowym oraz innych basenów na własny użytek zgodnie z harmonogramem rezerwacji basenów i torów dostępnym w holu głównym przed kasami i na stronie internetowej Obiektu.

 

§ 2.

ZASADY PŁATNOŚCI

1. W celu skorzystania z usług Parku Wodnego należy zakupić bilet, posiadać ważny karnet lub inny ważny dokument honorowany przez Park Wodny potwierdzający możliwość korzystania z Obiektu. 

2. Aktualna oferta Parku Wodnego wraz z cennikiem dostępna jest przy kasach wejściowych oraz na stronie internetowej obiektu. Informacje o dostępności poszczególnych stref  i atrakcji są umieszczone przy kasie oraz na stronie internetowej obiektu.

3. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem i nie podlega zwrotowi; w przypadku przekroczenia zadeklarowanego podczas wejścia czasu pobytu, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem z dokładnością co do minuty.

4. Opłata za bilet wstępu obejmuje strefy basenową i siłowni.

5. Bilety papierowe ważne są tylko i wyłącznie w okresie 6 miesięcy od momentu ich zakupu.  Po tym terminie tracą bezpowrotnie ważność.

6. Z biletem papierowym należy udać się do kasy. Czas pobytu liczony jest od momentu zalogowania biletu wstępu w kasie do momentu zwrotu transpondera-klucza do kasy. Bilety papierowe posiadają z góry wykupiony czas pobytu i nie można łączyć czasów pobytu w ramach jednego wejścia.

7. Dopłata za przekroczony czas do biletu papierowego naliczana jest zgodnie z cennikiem biletu normalnego indywidualnego obowiązującego w danym dniu. Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą lub innymi środkami płatniczymi honorowanymi na terenie Parku Wodnego. Środkiem płatniczym nie jest bilet papierowy emitowany przez Park Wodny.

8. Czas pobytu liczony jest od momentu zakupu biletu wstępu w kasie do momentu zwrotu transpondera - klucza do kasy.  Każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 5 minut w strefie basenowej oraz w siłowni.

9. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje transponder - klucz. Transponder umożliwia korzystanie z dodatkowych płatnych stref, atrakcji i usług, a także pełni funkcję klucza do szafki na odzież. 

10. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania transpondera - klucza osobom trzecim. Klient we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder.

11. Klient zobowiązany jest do przechowywania paragonu lub innego potwierdzenia dokonania zakupu biletu od momentu jego wydania w kasie, aż do chwili opuszczenia Obiektu. Paragon lub inne potwierdzenie otrzymane w kasie potwierdzenie zakupu umożliwia weryfikację rzeczywistego zadłużenia klienta. W przypadku wejścia na podstawie biletu papierowego, Klient zobowiązany jest do zachowania odcinka kontrolnego. 

Paragon lub odcinek kontrolny stanową również podstawę reklamacji.

12. Opłata za zakupione wewnątrz obiektu inne usługi pobierana jest przy wyjściu z Obiektu w momencie zwrotu transpondera obsłudze kas (pod pojęciem inne usługi rozumie się m.in. usługę masażu, saunę, usługi gastronomiczne)

13. Bilety ulgowe przysługują (zgodnie z cennikiem):

dzieciom do lat 7, 

uczniom szkół podstawowych, szkół średnich, pomaturalnych, studentom do 26 roku życia - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

rencistom i emerytom - za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury,

osobom niepełnosprawnym. - za okazaniem ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

14. Bilet bezpłatny przysługuje (dotyczy tylko biletów indywidualnych):

dzieciom do ukończenia 3 roku życia

opiekunom osób niepełnosprawnych z I-szą grupą inwalidzką (wymagających stałej opieki)

15. Kasa wejściowa czynna jest do godziny 21.00 (bilety sprzedawane są wg następujących zasad) 

bilet 1h sprzedawany jest do godziny 21.00

bilet 2h sprzedawany jest do godziny 20.00

bilet 3h sprzedawany jest do godziny 19.00

16. Obiekt zamykany jest o godzinie 22.00. W przypadku pobytu klientów w strefie płatnej po godzinie 22.15 dopłata za przekroczony czas naliczona zostanie w podwójnej wysokości  wg cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.

17. Opłata za pobyt w strefie saun naliczana za 1min. jest jednakowa dla wszystkich biletów (za wykluczeniem biletu całodniowego (bez limitu czasowego), gdzie wstęp na saunę jest  wliczony w jego cenę.

18. Korzystanie z saun jest możliwe wyłącznie po dokonaniu zakupu biletu wstępu na basen.

19. Z masażu można korzystać wyłącznie w strefie sauny po wcześniejszym zakupie biletu wstępu na basen. 

20. Faktury za usługi świadczone przez Park Wodny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych do 15 dni od momentu ich wystawienia (paragon za uiszczoną opłatę oraz paragon rozliczający usługę).

21. Wejście  na  teren  płatnej  strefy  Parku  Wodnego  oznacza  akceptację  zapisów  zawartych w Regulaminie.

 

§ 3.

ODPOWIEDZIALNOSĆ I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Przed wejściem na teren Parku Wodnego, skorzystaniem z atrakcji i usług klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami oraz wewnętrznymi instrukcjami. Zakup biletu jest równoznaczny z ich akceptacją.

2. Każda z poszczególnych stref oraz wybrane atrakcje i urządzenia posiadają swoją instrukcję i zasady korzystania udostępnione wewnątrz strefy lub w widocznym miejscu przy atrakcji lub urządzeniu. Klient zobowiązany jest do ich przestrzegania. 

3. Komunikaty dotyczące parametrów jakości wody w basenach są udostępnione w strefie basenowej oraz na stronie internetowej. 

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie obiektu, a także poleceń obsługi Parku Wodnego Tarnowskie Góry.

5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, wewnętrznych instrukcji, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników wodnych, instruktorów, służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

6. Wszystkich klientów przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.

7. Zmiana odzieży wierzchniej na strój basenowy odbywa się w przebieralniach (z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach). Przebywanie w nich i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

8. Przed skorzystaniem z usług Parku Wodnego korzystający jest zobowiązany do umieszczenia swoich rzeczy osobistych w szafce znajdującej się w szatni oraz do jej prawidłowego  zamknięcia.

9. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane w szafkach depozytowych. Klucz do szafki depozytowej należy pobrać w kasie.

10. Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klienta w innych miejscach publicznie dostępnych, niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

11. Klient przed skorzystaniem z atrakcji wodnych jest zobowiązany do skorzystania z natrysków i dezynfekcji stóp.

12. Wszystkich klientów obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku na terenie Obiektu. Do w/w  działań  należą:

a) korzystanie z usług i oferty po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren obiektu;

b) spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi na terenie Parku Wodnego Tarnowskie Góry  ( po spożyciu alkoholu zabrania się korzystania z atrakcji );

c) wnoszenie jedzenia lub napojów na teren wewnętrznych stref oraz ich spożywanie poza wyznaczonymi miejscami;

d) palenie tytoniu, w tym e-papierosów;

e) wprowadzanie zwierząt;

f) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, a także wszelkiej broni;

g) niszczenie, zabrudzenie oraz usuwanie wszelkich tablic, informacji oraz sprzętu, w tym również ratowniczego;

h) bieganie;

i) zanieczyszczanie wody w jakikolwiek sposób;

j) łamanie instrukcji korzystania z atrakcji, urządzeń oraz regulaminów

k) podejmowanie zachowań mogących wywołać u innych zażenowanie,a w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne z rozumieniu Kodeksu wykroczeń;

l) zabronione jest filmowanie i fotografowanie do celów innych iż prywatne;

13. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia bez pisemnego zezwolenia jakiejkolwiek działalności, w tym:

a) prowadzenia zajęć, treningów i lekcji nauki pływania,

b) działalności handlowej, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, 

c) rozprowadzania ulotek.

14. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień skutkować będzie koniecznością opuszczenia Parku Wodnego. 

15.  Klient zobowiązany jest przekazać pracownikom Parku Wodnego wszelkie znalezione i nienależące do niego przedmioty.

16. Klienci przebywający na terenie obiektu są zobowiązani do podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.

 

§ 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY PARKU WODNEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

1. Zarządca Parku Wodnego lub osoby przez niego upoważnione mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje iż znajdują się w stanie nietrzeźwości, są pod wpływem substancji odurzających, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu oraz poleceń obsługi Parku Wodnego.

2. Zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych ograniczeń korzystania z obiektu. (Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tablice informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione) Zakaz oraz zgoda na wejście do w/w stref zostanie podana oddzielnym komunikatem. 

3. Park Wodny w Tarnowskich Górach jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły, nienaruszający dóbr osobistych Klienta. Poprzez wejście na teren  Parku Wodnego klient wyraża zgodę na monitorowanie jego pobytu w Obiekcie.

4. Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Mogą również posłużyć jako wsparcie w rozwiązaniu kwestii spornych. 

5. Zapisy monitoringu udostępniane są tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu AIG S.A. Na pisemny wniosek organów ścigania. Koszt opracowania zapisów leży po stronie zgłaszającego szkodę wg stawki roboczogodziny i nakładów materiałowych na dany dzień wykonania zlecenia.

 

§ 5.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI  BASENOWEJ

1. Na terenie hali basenowej obowiązuje czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:

a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy strój kąpielowy

b) dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, nie posiadające kieszeni ani zamków.

c) dla małych dzieci oprócz stroju kąpielowego wymagane są  jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli

2. Każdy użytkownik basenów zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała oraz do dezynfekcji stóp.

3. Za mechaniczne uszkodzenie strojów kąpielowych, wynikłe z korzystania z urządzeń ( w tym ze zjeżdżalni ) Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności.

4. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za grupę od momentu wejścia aż do momentu opuszczenia Obiektu. Opiekun podczas zajęć prowadzonych przez instruktora zobowiązany jest do pozostania w zasięgu instruktora. Bezwzględnie nie może opuścić swojej grup oraz hali basenowej. 

5. Grupy zorganizowane (szkoły, firmy, minimalna liczebność 15 osób). Na każde 15 osób z grupy przypada jeden opiekun, który jest odpowiedzialny za grupę podczas jej pobytu na hali basenowej,

6. W przypadku grup dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych (klasy od I do III ) ze względów bezpieczeństwa wymagany jest jeden opiekun na 10 osób z grupy.

7. W grupach zorganizowanych z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagających pomocy osoby trzeciej przewidziany jest jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną, który ma wstęp bezpłatny.

8. Opiekun grupy zobowiązany jest do:

ciągłego monitorowania podległej grupy oraz zapewnienia przestrzegania przez nią zasad i regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego,

zapoznania się ze wskazówkami dla opiekuna grupy, dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta,przed wejściem na strefę basenową opiekun grupy powinien dopilnować, aby wszyscy podopieczni posiadali jednakowe czepki lub opaski na ręce identyfikujące grupę,

przed wejściem na strefę basenową zobowiązany jest do skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

9. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się:

do instrukcji użytkowania oraz do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych, 

do poleceń obsługi 

zabronione jest:

a) zatrzymywania wewnątrz rur zjazdowych, 

b) biegania do schodach wieży zjeżdżalni,

c) popychania się na podeście startowym,

d) zjeżdżania w grupach,

e)wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów do tego nieprzeznaczonych.

10. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.

11. Rezerwacja toru basenu sportowego może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zarządzającego

12. Osoby nie objęte rezerwacją nie mają prawa korzystania z zarezerwowanego toru. 

13. Na terenie hali basenowej zabrania się:

a) biegania po obejściach i przy basenie, skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

b)  wpychania do wody innych użytkowników basenu,

c) wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz urządzenia nie służące do tego celu,

d) używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony,

e) podpływania do zabezpieczeń generatora fali,

f) wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

g) niszczenia wyposażenia obiektu,

i) używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej.

j) zanieczyszczania fekaliami basenów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych 

14. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom:

których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

osobom u których występują choroby skóry, które mogą spowodować zakażenie innych osób, otwarte skaleczenia i rany,

które posiadają trudności w oddychaniu, 

które posiadają zaburzenia: 

a) równowagi, 

b) układu krążenia, 

c) neurologiczne, 

które wykazują brak higieny osobistej, 

które wykazują agresywne zachowanie.

15. UWAGA: kobiety w trakcie menstruacji oraz kobiety w ciąży nie powinny korzystać z sauny,  ponieważ stanowi to ryzyko dla ich zdrowia.

16. Każdy klient korzystający z sauny musi posiadać klapki, suchy ręcznik lub pareo. 

17. Strefa sauny jest strefą ciszy. (Klienci zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych klientów).

18. Osoby i ich opiekunowie z zaburzeniami neurologicznymi, których stan umożliwia korzystanie z basenów i atrakcji wodnych powinny przed rozpoczęciem kąpieli zgłosić się do kierownika zmiany ratowników celem ustalenia zasad korzystania.

19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu, kąpać się i korzystać z atrakcji wodnych wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich. Za bezpośredni nadzór i opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są ich opiekunowie. Opiekunowie dzieci ponoszą opłatę za wejście na pływalnię wg cennika.

20. Zabrania się pozostawania w hali basenowej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

21. Używanie dmuchanych i piankowych zabawek dozwolone jest tylko i wyłącznie w strefie dla nieumiejących pływać. 

22. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 

23. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników.

24. Wszelkie skaleczenia oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu ratownikowi.

25. Kierownik zmiany ratowników ma prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania basenu lub atrakcji wodnej w przypadku zagrażającym bezpieczeństwu użytkownikom (niesprzyjające warunki pogodowe, awaria itp.).

 

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Rzeczy pozostawione przez klienta o małej wartości przechowywane i wydawane są w Zespole Administracyjno -Technicznym przez okres 7 dni

2. Rzeczy wartościowe pozostawione przez klienta przechowywane i wydawane są w Zespole Administracyjno - Technicznym przez okres 1 miesiąca

3. Za zniszczenie lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

4. W przypadku zagubienia transpondera - klucza do szafki Użytkownik zobowiązany jest do:

-niezwłocznego poinformowania obsługi kas, 

-uiszczenia opłaty za zgubienie transpondera - klucza do szafki w wysokości 110,00 zł.

5. W chwili odnalezienia transpondera - klucza Klient otrzymuje zwrot uiszczonej kwoty za zagubiony transponder. 

6. Za szkody spowodowane na terenie Parku Wodnego przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

7. Za szkody, w tym również zabrudzenie obiektu Parku Wodnego fekaliami poza miejscami do tego przeznaczonymi Klient zostanie obciążony kosztami.

8. Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

9. Skargi i wnioski można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta codziennie w godzinach od 8.00 do 21.30.

 

 

Prezes  Zarządu AIG S.A.

Tarnowskie Góry, dn. 01.03.2018 r. 

 

  

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ przy PARKU WODNYM W TARNOWSKICH GÓRACH

  

§ 1

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach mieszczącej się przy ul. Obwodnica 8.

 2. Zarządzającym Halą Sportową przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach zwanej dalej „Halą Sportową", jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Obwodnica 8.

 3. Osoby przebywające na Hali Sportowej podlegają przepisom dotyczącym obiektu oraz regulaminom szczególnym dotyczącym usług wyodrębnionych takich jak squash i ściana wspinaczkowa.

 4. Przed wejściem na teren Hali Sportowej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z pozostałymi przepisami dotyczącymi jej funkcjonowania i oferowanych usług.

 5. Wejście na teren Hali Sportowej oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2

 1. Hala Sportowa jest miejscem oferowania usług sportowych oraz organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych oraz innych zgodnie z jej technicznymi możliwościami.

 2. Wszystkie usługi oraz imprezy sportowe odbywają się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

 3. Na Hali Sportowej można przebywać jedynie w godzinach jej otwarcia.

 4. Zarządzający Halą Sportową zastrzega sobie prawo do zamknięcia, odwołania lub dokonania rezerwacji areny głównej, ścianki wspinaczkowej i boisk do squasha z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych, konserwacji obiektu lub z innych powodów. Klienci zostaną poinformowani o tym minimum 24 h wyprzedzeniem - telefonicznie lub drogą mailową w przypadku dokonujących rezerwacji oraz poprzez wywieszenie informacji w holu głównym Hali Sportowej.

 

§ 3

 1. Z areny głównej (boiska), squasha i ściany wspinaczkowej zlokalizowanej w Hali Sportowej mogą korzystać TYLKO osoby, które mają zarezerwowany i wykupiony czas na daną godzinę na skorzystanie z usług sportowych lub też będące członkiem grupy formalnej, która odbywa zajęcia na podstawie stosownej umowy lub porozumienia.

 2. Każdy korzystający z areny głównej (boiska), squasha i ściany wspinaczkowej jest zobowiązany posiadać przy sobie i na wezwanie okazać dokument uprawniający do skorzystania z usług sportowych.

 3. Zakupując usługę sportową dostępną na terenie Hali Sportowej klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z pełnej oferty usługowej oferowanej na Hali Sportowej. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu osób korzystających z Hali Sportowej wynikające z ich złego stanu zdrowia.

 4. Pracownik Hali Sportowej jest uprawniony do wezwania służby ochrony celem podjęcia działań mających na celu sprawdzenie osób przebywających na hali pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa z ich strony z powodu spożycia alkoholu, narkotyków albo na skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

 5. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Hali Sportowej.

 

§ 4

 1. Osoby przebywające na terenie Hali Sportowej powinny zachowywać się w sposób kulturalny, niezagrażający pozostałym jej użytkownikom i niestwarzający niebezpieczeństwa dla samego obiektu, a także nie przeszkadzać w zajęciach prowadzonych na jej terenie.

 2. Na terenie Hali Sportowej i w jej obrębie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania używek i środków odurzających.

 3. Wszyscy przebywający w Hali Sportowej zobowiązani są stosować się do regulaminów, zarządzeń lub komunikatów, ogłaszanych na Hali Sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i komunikatów dotyczących ewakuacji.

 4. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu.

 

§ 5

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Sportowej:

a) napojów alkoholowych,

b) broni wszelkiego rodzaju,

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, cuchnących lub farbujących,

e) butelek szklanych,

f) przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp., chyba że są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć sportowych, a ich wniesienie zostało wcześniej zgłoszone właściwym pracownikom Hali Sportowej,

g) przedmiotów pirotechnicznych,

h) drzewców do flag,

i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

j) „kominiarek" mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji.

 1. Ponadto zabrania się:

a) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla klientów hali (pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, konstrukcje dachu),

b) rzucania wszelkimi przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników imprez,

c) używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści,

d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard,

e) sprzedawania towarów, kart (biletów) wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora Hali Sportowej,

f) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,

g) zaśmiecania obiektu,

h) wprowadzania zwierząt,

i) niszczenia mienia AIG S.A.

 1. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przy wnoszeniu ich na teren Hali Sportowej, mogą być one zarekwirowane przez pracowników Hali Sportowej bez prawa zwrotu.

 2. Przed skorzystaniem z usług Hali Sportowej korzystający jest zobowiązany do umieszczenia swoich rzeczy osobistych w szafce znajdującej się w szatni oraz do prawidłowego zamknięcia szafki.

 3. Zarządzający Halą Sportową nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką, bez opieki lub zaginione na terenie Hali Sportowej.

 4. Przedmiotów wartościowych oraz gotówki nie należy przechowywać w szafce na odzież; można je złożyć do szafki depozytowej przy kasie.

 

§ 6

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Hali Sportowej będą pociągnięte do odpowiedzialności karno- administracyjnej.

 2. Zarządca Hali Sportowej oraz bezpośredni organizator imprezy mają prawo usunięcia z terenu Hali Sportowej przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów.

 3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać pracownikom Hali Sportowej.

 

Przepisy szczególne

II. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

ARENY GŁÓWNEJ - BOISK

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Wejście na Arenę Główną jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z boisk na arenie głównej odbywa się zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

 3. Pojedynczych rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Biurze Obsługi Klienta Hali Sportowej, natomiast stałe korzystanie w okresach długoterminowych odbywa się na podstawie umowy, która szczegółowo określa zasady rezerwacji areny głównej.

 4. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej 24 h przed terminem.

 5. Na arenie głównej wyznaczone są pełnowymiarowe boiska do uprawiania następujących dyscyplin: halowa piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka. Inne dyscypliny mogą być uprawiane po wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządzającego Halą Sportową.

 6. Arena może zostać podzielona na 3 sektory i składać się z boisk do piłki siatkowej, piłki koszykowej, kortów do badmintona lub innych, po uzyskaniu zgody zarządzającego Halą Sportową.

 7. Przebudowa boisk i dostosowania do poszczególnych dyscyplin sportowych może odbywać się tylko przez wyznaczone osoby przez Zarządzającego obiektem.

 8. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do niezwłocznego zgłaszania pracownikowi obsługi Hali Sportowej uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w wyniku korzystania z boiska.

 9. Warunkiem korzystania z obiektu dla celów sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego zgodnie z uprawianą dyscypliną sportową.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boisk na arenie głównej zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolcach,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i boisk,

d) wchodzenia na urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wnoszenia jedzenia,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, które odbywają się na sąsiednich boiskach,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Pracownik Hali Sportowej, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie boiska.

 1. Za bezpieczeństwo uczestników grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba rezerwująca zajęcia rekreacyjno -sportowe lub jej przedstawiciel -nauczyciel, opiekun, kierownik grupy.

 2. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe podczas uprawiania dyscyplin sportowych w trakcie korzystania z areny głównej Hali Sportowej oraz w innych miejscach Hali Sportowej za wyjątkiem urazów powstałych z winy Zarządzającego.

 

Przepisy szczególne

III. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

KLATEK DO SQUASHA

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Korzystanie z Klatek do Squasha możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Hali Sportowej

 2. Klienci korzystając z klatek do squasha oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.

 3. Korzystanie z klatek do squasha odbywa się po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, chyba że obiekt dysponuje na daną chwile wolnymi klatkami. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej 24 h przed terminem.

 4. Jedna godzina cennikowa oznacza rzeczywiste 55 minut korzystania z klatki do squasha i trwa od każdej pełnej godziny.

 5. Wejście do klatki squashowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu oraz w kompletnym i estetycznym stroju sportowym. (Obuwie przeznaczone do gry w squasha bezwzględnie musi posiadać podeszwę typu „non-marking").

 6. Zarządzający Halą Sportową. zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia do klatek squashowych osób posiadających nieodpowiednie obuwie.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom korzystającym z klatek do squasha zabrania się:

a) używania nieodpowiedniego obuwia,

b) niszczenia ścian i podłogi,

c) wchodzenia na ściany i infrastrukturę squashową,

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wnoszenia jedzenia,

e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

f) przeszkadzania w grze, odbywającej się na sąsiednich klatkach,

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

h) korzystania z klatki niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Do prowadzenia zajęć instruktorskich upoważnieni są jedynie zatrudnieni przez AIG S.A. trenerzy i instruktorzy. W przypadku, gdyby zajęcia chciała prowadzić inna osoba, musi posiadać zgodę zarządzającego Halą Sportową do prowadzenia takowych zajęć po okazaniu uprawnień zawodowych.

 2. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe podczas korzystania z klatki do squasha z wyjątkiem urazów powstałych z winy Zarządzającego.

 

Przepisy szczególne

IV. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Hali Sportowej.

 2. Klienci korzystając ze ściany wspinaczkowej oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz instrukcją użytkowania i wyposażenia ściany wspinaczkowej.

 3. Korzystać ze ściany wspinaczkowej można jedynie w obecności uprawnionego instruktora wspinaczki sportowej/ operatora ściany wspinaczkowej. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia korzystają ze ściany tylko w obecności rodziców lub innego prawnego opiekuna.

 4. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które posiadają dokument zaświadczający, co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) ukończyły 16 rok życia, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to pisemną zgodę, a nad ich wspinaczką czuwa instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

 1. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów) może prowadzić tylko uprawniony do tego instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej. Osoby użytkujące ścianę zobowiązane są do zgłaszania instruktorowi wspinaczki sportowej/operatorowi ściany wspinaczkowej wszelkich zauważonych usterek.

 2. Na zeskoku ściany wspinaczkowej zabrania się kłaść jakiekolwiek przedmioty za wyjątkiem liny asekuracyjnej.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom korzystającym ze ściany wspinaczkowej zabrania się:

a) niszczenia infrastruktury ścian wspinaczkowych,

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia i żucia gumy,

c) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

d) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

e) korzystania ze ściany wspinaczkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa dyżurujący instruktor lub operator ściany.

 2. Do prowadzenia zajęć instruktorskich upoważnieni są jedynie zatrudnieni przez AIG S.A. instruktorzy wspinaczki sportowej/operatorzy ściany wspinaczkowej. W przypadku, gdyby zajęcia chciała prowadzić inna osoba, musi posiadać zgodę zarządzającego Halą Sportową do prowadzenia takowych zajęć po okazaniu uprawnień zawodowych.

 3. Ilość osób przebywających jednorazowo określa dyżurujący instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

 4. Dyżurujący instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ściany. Jest on odpowiedzialny za porządek i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu.

 5. Instruktor wspinaczki sportowej/operator ściny wspinaczkowej ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa oraz niestosowanie się do powyższego regulaminu.

 6. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób wspinających się z dolną asekuracją w strefie przewieszenia.

 7. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej, hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie sali.

 8. Zabrania się:

a) korzystania (tz. wspinaczki i asekuracji) oraz przebywania na terenie ściany wspinaczkowej osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) dotykania górnej krawędzi ściany i układu indywidualnej asekuracji górnej oraz jej elementów,

c) asekuracji na ścianie w oparciu o przyrząd ósemkę oraz karabinek z półwyblinką.

 1. Na ścianie wspinaczkowej można korzystać z osobistego sprzętu asekurującego dopuszczonego przez instruktora wspinaczki/operatora ściany wspinaczkowej, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej ma prawo odmówić możliwości użycia prywatnego sprzętu klienta, który nosi znamiona nadmiernego zużycia lub uszkodzenia. Ma prawo również odmówić możliwości łączenia prywatnego sprzętu klienta ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu ściany wspinaczkowej (np. uprzęż - lina, karabinek - lina, ekspres - linia, itp.).

 3. Osoby wspinające się mają obowiązek:

a) skontrolowania prawidłowego wpięcia przyrządu asekuracyjnego i poprawnego zawiązania węzła. Jeżeli nie ma pewności co do prawidłowości zabezpieczeń winien zwrócić się do instruktora wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

b) założenia na nadgarstek aktualnej opaski upoważniającej do korzystania ze ściany wspinaczkowej, opaska wydawana jest w Biurze Obsługi Klienta w momencie zakupu biletu.

 1. Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od zaawansowania i osiągnięć podlegają tym samym przepisom.

 

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia 15.02.2017 r.

 

Zarząd AIG S.A.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Park Wodny w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO") pragniemy poinformować, iż:

 

 

 

 1. Administrator danych osobowych:

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. W Tarnowskich Górach (zwana dalej „Parkiem Wodnym"), adres: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry, telefon: 32 393 39 30, e-mail: marketing@parkwodny.com.pl

  W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Parku Wodnego za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.

   

 2. Pełnomocnik d/sOchrony Danych Osobowych:

   

  Park Wodny powołał pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: e-mail: marketing@parkwodny.com.pl

   

 3. Cele przetwarzania danych osobowych:

  Park Wodny będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,

  na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:

  - realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,

  - realizacji usług gastronomicznych,

  - realizacji imprez okolicznościowych,

  - udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,

  - wynajmu lokali

   

 

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:

   

 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

   

  Park Wodny będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:

  na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu, hali sportowej także z monitoringu hali basenowej i hali sportowej) -  w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług Parku Wodnego, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO

 

oraz
wizerunku z monitoringu w strefach publicznych - na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

 

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Parku Wodnego.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

   

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

   

  pracownikom i współpracownikom Parku Wodnego posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Parku Wodnego na podstawie Pani/Pana dyspozycji, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Parku Wodnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

   

 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  lub organizacji międzynarodowej:

   

  Park Wodny nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

   

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

   

  Park Wodny będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

   

  Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 30 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

  Informacje szczegółowe dotyczące monitoringu w A.I.G. S.A. Określa regulamin monitoringu

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych - po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Parkowi Wodnemu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

 2. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

   

  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

  Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz współprzetwarzających w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego zostanie zrealizowany przy pozyskiwaniu dobrowolnej zgody).

   

 3. Stosowanie plików „cookies":

   

  Strona internetowa pod adresem www.parkwodny.com.pl korzysta z tzw. „cookies". Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies" w swojej przeglądarce.

  Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   

  Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

   

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies" w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.parkwodny.pl.

   

 4. Park Wodny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Parku Wodnego.