cennik
Wersja polskaWersja angielska
cennik

Regulamin Parku Wodnego

 

REGULAMIN PARKU WODNEGO1. Administratorem obiektu „Park Wodny" w Tarnowskich Górach, zwanym dalej Park Wodny, jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Obwodnica 8.

2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Parku Wodnego: www.parkwodny.com.pl

3. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Parku Wodnego należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń.

4. Wejście na teren płatnej strefy Parku Wodnego oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie.

5. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym od 6.00 czynny jest basen sportowy, basen do nauki pływania, solanka i jacuzzi. Siłownia i sauna czynna jest od godziny 7.00, a pozostałe baseny i atrakcje od 8.00.

6. AIG S.A. zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji max. czterech torów na basenie sportowym na własny użytek zgodnie z harmonogramem rezerwacji basenów i torów.

7. Obiekt jednorazowo przyjmuje do 600 os/h, max ilość osób przebywających w nieckach basenowych: 342 osoby.

8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników WOPR, instruktorów, służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą niezwłocznie podporządkować się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.

10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i przebywania zwierząt,

 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 • palenia papierosów i tytoniu.

11. Grupy zorganizowane (szkoły, firmy, minimalna liczebność 15 osób), muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

12. W grupach zorganizowanych z osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagających pomocy osoby trzeciej wymagany jest jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną.

13. Opiekun grupy zobowiązany jest do:

 • zapoznania się ze wskazówkami dla opiekuna grupy, dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta

 • przed wejściem na strefę basenową opiekun grupy powinien dopilnować, aby wszyscy podopieczni posiadali jednakowe czepki lub opaski na ręce identyfikujące grupę.

 • przed wejściem na strefę basenową zobowiązany jest do skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.

14. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu.ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

1. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki nie dłuższe niż do kolan.

2. Za mechaniczne uszkodzenie strojów kąpielowych, wynikłe z korzystania z urządzeń (w tym ze zjeżdżalni) Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zabrania się wchodzenia do przebieralni w obuwiu zewnętrznym.

4. Każdy użytkownik basenów zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała oraz do dezynfekcji stóp.

5. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych i do poleceń obsługi.

6. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.

7. Na terenie hali basenowej zabrania się:

 • biegania po obejściach i przy basenie, skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

 • wpychania do wody innych użytkowników basenu,

 • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz urządzenia nie służące do tego celu,

 • używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony,

 • podpływania do zabezpieczeń generatora fali,

 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

 • niszczenia wyposażenia obiektu,

 • używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej.

8. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź środków odurzających lub innych podobnie działających substancji.

9. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na:

choroby skóry, które mogą spowodować zakażenie innych osób, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, brak higieny osobistej, agresywne zachowanie.

10. Osoby i ich opiekunowie z zaburzeniami neurologicznymi, których stan umożliwia korzystanie z basenów i atrakcji wodnych powinny przed rozpoczęciem kąpieli zgłosić się do kierownika zmiany ratowników celem ustalenia zasad korzystania.

11. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu, kąpać się i korzystać z atrakcji wodnych wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób AIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

13. Wszelkie skaleczenia oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu ratownikowi WOPR.

14. Kierownik zmiany ratowników ma prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania basenu lub atrakcji wodnej w przypadku zagrażającym bezpieczeństwu użytkownikom (niesprzyjające warunki pogodowe, awaria itp.).ODPŁATNOŚĆ

1. Rozliczenie pobytu na hali basenowej, w saunach oraz na siłowni odbywa się w oparciu o opłatę oraz cennik zatwierdzony przez Zarząd Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A.

2. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.

3. Każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 5 minut w strefie basenowej.

4. Czas pobytu liczony jest od momentu zakupu biletu wstępu do momentu zwrotu transpondera - klucza do kasy.

5. Bilety papierowe ważne są przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie tracą bezpowrotnie ważność.

6. Z biletem papierowym należy udać się do kasy. Czas pobytu liczony jest od momentu zalogowania biletu wstępu w kasie do momentu zwrotu transpondera-klucza do kasy.

7. Kasa wejściowa czynna jest do godziny 21.00.

 • bilet 2h sprzedawany jest do godziny 20.00

 • bilet 3h sprzedawany jest do godziny 19.00

8. Dopłata do biletu papierowego naliczana jest zgodnie z cennikiem biletu normalnego indywidualnego obowiązującego w danym dniu. Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą lub innymi środkami płatniczymi honorowanymi na terenie Parku Wodnego. Środkiem płatniczym nie jest bilet papierowy emitowany przez Park Wodny.

9. Dopłata za pobyt w strefie powyżej wykupionego czasu, naliczana jest wg cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.

10. Obiekt zamykany jest o godzinie 22.00.

11. Dopłata za pobyt w płatnej strefie po godzinie 22.15 naliczana jest w podwójnej wysokości wg cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.

12. Do wszystkich biletów obowiązuje jedna cena za 1 min. pobytu w saunach.

13. Z saun można korzystać tylko po zakupieniu biletu na halę basenową.

14. Z masażu można korzystać tylko w strefie sauny po wcześniejszym kupnie biletu na basen.

15. Dzieci do ukończenia 3 roku życia mają wstęp wolny.

16. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, a uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom - za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury.

17. Faktury za usługi świadczone przez Park Wodny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych do 7 dni od momentu ich wystawienia (paragon za uiszczoną opłatę oraz paragon rozliczający usługę).ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenie lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

2. Przed skorzystaniem z usług Parku Wodnego korzystający jest zobowiązany do umieszczenia swoich rzeczy osobistych w szafce znajdującej się w szatni oraz do prawidłowego zamknięcia szafki.

3. Przedmiotów wartościowych oraz gotówki nie należy przechowywać w szafce na odzież; można je złożyć do szafki depozytowej przy kasach.

4. Rzeczy pozostawione przez klienta o małej wartości przechowywane i wydawane są w Zespole Administracyjno -Technicznym przez okres 1 miesiąca.

5. Rzeczy wartościowe pozostawione przez klienta przechowywane i wydawane są w Zespole Administracyjno - Technicznym przez okres 3 miesięcy.

6. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę za zgubienie transpondera z kluczem do szafki w wysokości 110,00 zł.

7. Za szkody spowodowane na terenie Parku Wodnego przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8. Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

9. Skargi i wnioski można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta codziennie w godzinach od 8.00 do 21.30.REGULAMIN HALI SPORTOWEJ przy PARKU WODNYM W TARNOWSKICH GÓRACH

 

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali Sportowej przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach mieszczącej się przy ul. Obwodnica 8.

 2. Zarządzającym Halą Sportową przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach zwanej dalej „Halą Sportową", jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Obwodnica 8.

 3. Osoby przebywające na Hali Sportowej podlegają przepisom dotyczącym obiektu oraz regulaminom szczególnym dotyczącym usług wyodrębnionych takich jak squash i ściana wspinaczkowa.

 4. Przed wejściem na teren Hali Sportowej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z pozostałymi przepisami dotyczącymi jej funkcjonowania i oferowanych usług.

 5. Wejście na teren Hali Sportowej oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2

 1. Hala Sportowa jest miejscem oferowania usług sportowych oraz organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych oraz innych zgodnie z jej technicznymi możliwościami.

 2. Wszystkie usługi oraz imprezy sportowe odbywają się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

 3. Na Hali Sportowej można przebywać jedynie w godzinach jej otwarcia.

 4. Zarządzający Halą Sportową zastrzega sobie prawo do zamknięcia, odwołania lub dokonania rezerwacji areny głównej, ścianki wspinaczkowej i boisk do squasha z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych, konserwacji obiektu lub z innych powodów. Klienci zostaną poinformowani o tym minimum 24 h wyprzedzeniem - telefonicznie lub drogą mailową w przypadku dokonujących rezerwacji oraz poprzez wywieszenie informacji w holu głównym Hali Sportowej.

 

§ 3

 1. Z areny głównej (boiska), squasha i ściany wspinaczkowej zlokalizowanej w Hali Sportowej mogą korzystać TYLKO osoby, które mają zarezerwowany i wykupiony czas na daną godzinę na skorzystanie z usług sportowych lub też będące członkiem grupy formalnej, która odbywa zajęcia na podstawie stosownej umowy lub porozumienia.

 2. Każdy korzystający z areny głównej (boiska), squasha i ściany wspinaczkowej jest zobowiązany posiadać przy sobie i na wezwanie okazać dokument uprawniający do skorzystania z usług sportowych.

 3. Zakupując usługę sportową dostępną na terenie Hali Sportowej klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z pełnej oferty usługowej oferowanej na Hali Sportowej. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu osób korzystających z Hali Sportowej wynikające z ich złego stanu zdrowia.

 4. Pracownik Hali Sportowej jest uprawniony do wezwania służby ochrony celem podjęcia działań mających na celu sprawdzenie osób przebywających na hali pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa z ich strony z powodu spożycia alkoholu, narkotyków albo na skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

 5. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Hali Sportowej.

 

§ 4

 1. Osoby przebywające na terenie Hali Sportowej powinny zachowywać się w sposób kulturalny, niezagrażający pozostałym jej użytkownikom i niestwarzający niebezpieczeństwa dla samego obiektu, a także nie przeszkadzać w zajęciach prowadzonych na jej terenie.

 2. Na terenie Hali Sportowej i w jej obrębie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania używek i środków odurzających.

 3. Wszyscy przebywający w Hali Sportowej zobowiązani są stosować się do regulaminów, zarządzeń lub komunikatów, ogłaszanych na Hali Sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i komunikatów dotyczących ewakuacji.

 4. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu.

 

§ 5

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Hali Sportowej:

a) napojów alkoholowych,

b) broni wszelkiego rodzaju,

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, cuchnących lub farbujących,

e) butelek szklanych,

f) przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp., chyba że są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć sportowych, a ich wniesienie zostało wcześniej zgłoszone właściwym pracownikom Hali Sportowej,

g) przedmiotów pirotechnicznych,

h) drzewców do flag,

i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

j) „kominiarek" mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji.

 1. Ponadto zabrania się:

a) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla klientów hali (pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, konstrukcje dachu),

b) rzucania wszelkimi przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników imprez,

c) używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści,

d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard,

e) sprzedawania towarów, kart (biletów) wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora Hali Sportowej,

f) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,

g) zaśmiecania obiektu,

h) wprowadzania zwierząt,

i) niszczenia mienia AIG S.A.

 1. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przy wnoszeniu ich na teren Hali Sportowej, mogą być one zarekwirowane przez pracowników Hali Sportowej bez prawa zwrotu.

 2. Przed skorzystaniem z usług Hali Sportowej korzystający jest zobowiązany do umieszczenia swoich rzeczy osobistych w szafce znajdującej się w szatni oraz do prawidłowego zamknięcia szafki.

 3. Zarządzający Halą Sportową nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką, bez opieki lub zaginione na terenie Hali Sportowej.

 4. Przedmiotów wartościowych oraz gotówki nie należy przechowywać w szafce na odzież; można je złożyć do szafki depozytowej przy kasie.

 

§ 6

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Hali Sportowej będą pociągnięte do odpowiedzialności karno- administracyjnej.

 2. Zarządca Hali Sportowej oraz bezpośredni organizator imprezy mają prawo usunięcia z terenu Hali Sportowej przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów.

 3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać pracownikom Hali Sportowej.

 

Przepisy szczególne

II. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

ARENY GŁÓWNEJ - BOISK

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Wejście na Arenę Główną jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z boisk na arenie głównej odbywa się zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

 3. Pojedynczych rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Biurze Obsługi Klienta Hali Sportowej, natomiast stałe korzystanie w okresach długoterminowych odbywa się na podstawie umowy, która szczegółowo określa zasady rezerwacji areny głównej.

 4. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej 24 h przed terminem.

 5. Na arenie głównej wyznaczone są pełnowymiarowe boiska do uprawiania następujących dyscyplin: halowa piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka. Inne dyscypliny mogą być uprawiane po wcześniejszym uzyskaniu zgody zarządzającego Halą Sportową.

 6. Arena może zostać podzielona na 3 sektory i składać się z boisk do piłki siatkowej, piłki koszykowej, kortów do badmintona lub innych, po uzyskaniu zgody zarządzającego Halą Sportową.

 7. Przebudowa boisk i dostosowania do poszczególnych dyscyplin sportowych może odbywać się tylko przez wyznaczone osoby przez Zarządzającego obiektem.

 8. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do niezwłocznego zgłaszania pracownikowi obsługi Hali Sportowej uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w wyniku korzystania z boiska.

 9. Warunkiem korzystania z obiektu dla celów sportowych jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego zgodnie z uprawianą dyscypliną sportową.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boisk na arenie głównej zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolcach,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i boisk,

d) wchodzenia na urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wnoszenia jedzenia,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, które odbywają się na sąsiednich boiskach,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Pracownik Hali Sportowej, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie boiska.

 1. Za bezpieczeństwo uczestników grupy zorganizowanej odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba rezerwująca zajęcia rekreacyjno -sportowe lub jej przedstawiciel -nauczyciel, opiekun, kierownik grupy.

 2. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe podczas uprawiania dyscyplin sportowych w trakcie korzystania z areny głównej Hali Sportowej oraz w innych miejscach Hali Sportowej za wyjątkiem urazów powstałych z winy Zarządzającego.

 

Przepisy szczególne

III. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

KLATEK DO SQUASHA

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Korzystanie z Klatek do Squasha możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Hali Sportowej

 2. Klienci korzystając z klatek do squasha oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.

 3. Korzystanie z klatek do squasha odbywa się po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji, chyba że obiekt dysponuje na daną chwile wolnymi klatkami. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej 24 h przed terminem.

 4. Jedna godzina cennikowa oznacza rzeczywiste 55 minut korzystania z klatki do squasha i trwa od każdej pełnej godziny.

 5. Wejście do klatki squashowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu oraz w kompletnym i estetycznym stroju sportowym. (Obuwie przeznaczone do gry w squasha bezwzględnie musi posiadać podeszwę typu „non-marking").

 6. Zarządzający Halą Sportową. zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia do klatek squashowych osób posiadających nieodpowiednie obuwie.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom korzystającym z klatek do squasha zabrania się:

a) używania nieodpowiedniego obuwia,

b) niszczenia ścian i podłogi,

c) wchodzenia na ściany i infrastrukturę squashową,

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i wnoszenia jedzenia,

e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

f) przeszkadzania w grze, odbywającej się na sąsiednich klatkach,

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

h) korzystania z klatki niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Do prowadzenia zajęć instruktorskich upoważnieni są jedynie zatrudnieni przez AIG S.A. trenerzy i instruktorzy. W przypadku, gdyby zajęcia chciała prowadzić inna osoba, musi posiadać zgodę zarządzającego Halą Sportową do prowadzenia takowych zajęć po okazaniu uprawnień zawodowych.

 2. Zarządzający Halą Sportową nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe podczas korzystania z klatki do squasha z wyjątkiem urazów powstałych z winy Zarządzającego.

 

Przepisy szczególne

IV. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

W HALI SPORTOWEJ

 

 1. Korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej możliwe jest wyłącznie w godzinach otwarcia Hali Sportowej.

 2. Klienci korzystając ze ściany wspinaczkowej oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz instrukcją użytkowania i wyposażenia ściany wspinaczkowej.

 3. Korzystać ze ściany wspinaczkowej można jedynie w obecności uprawnionego instruktora wspinaczki sportowej/ operatora ściany wspinaczkowej. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia korzystają ze ściany tylko w obecności rodziców lub innego prawnego opiekuna.

 4. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które posiadają dokument zaświadczający, co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) ukończyły 16 rok życia, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to pisemną zgodę, a nad ich wspinaczką czuwa instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

 1. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów) może prowadzić tylko uprawniony do tego instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej. Osoby użytkujące ścianę zobowiązane są do zgłaszania instruktorowi wspinaczki sportowej/operatorowi ściany wspinaczkowej wszelkich zauważonych usterek.

 2. Na zeskoku ściany wspinaczkowej zabrania się kłaść jakiekolwiek przedmioty za wyjątkiem liny asekuracyjnej.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom korzystającym ze ściany wspinaczkowej zabrania się:

a) niszczenia infrastruktury ścian wspinaczkowych,

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia i żucia gumy,

c) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

d) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

e) korzystania ze ściany wspinaczkowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 1. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa dyżurujący instruktor lub operator ściany.

 2. Do prowadzenia zajęć instruktorskich upoważnieni są jedynie zatrudnieni przez AIG S.A. instruktorzy wspinaczki sportowej/operatorzy ściany wspinaczkowej. W przypadku, gdyby zajęcia chciała prowadzić inna osoba, musi posiadać zgodę zarządzającego Halą Sportową do prowadzenia takowych zajęć po okazaniu uprawnień zawodowych.

 3. Ilość osób przebywających jednorazowo określa dyżurujący instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

 4. Dyżurujący instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ściany. Jest on odpowiedzialny za porządek i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu.

 5. Instruktor wspinaczki sportowej/operator ściny wspinaczkowej ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa oraz niestosowanie się do powyższego regulaminu.

 6. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób wspinających się z dolną asekuracją w strefie przewieszenia.

 7. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej, hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie sali.

 8. Zabrania się:

a) korzystania (tz. wspinaczki i asekuracji) oraz przebywania na terenie ściany wspinaczkowej osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) dotykania górnej krawędzi ściany i układu indywidualnej asekuracji górnej oraz jej elementów,

c) asekuracji na ścianie w oparciu o przyrząd ósemkę oraz karabinek z półwyblinką.

 1. Na ścianie wspinaczkowej można korzystać z osobistego sprzętu asekurującego dopuszczonego przez instruktora wspinaczki/operatora ściany wspinaczkowej, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Instruktor wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej ma prawo odmówić możliwości użycia prywatnego sprzętu klienta, który nosi znamiona nadmiernego zużycia lub uszkodzenia. Ma prawo również odmówić możliwości łączenia prywatnego sprzętu klienta ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu ściany wspinaczkowej (np. uprzęż - lina, karabinek - lina, ekspres - linia, itp.).

 3. Osoby wspinające się mają obowiązek:

a) skontrolowania prawidłowego wpięcia przyrządu asekuracyjnego i poprawnego zawiązania węzła. Jeżeli nie ma pewności co do prawidłowości zabezpieczeń winien zwrócić się do instruktora wspinaczki sportowej/operator ściany wspinaczkowej.

b) założenia na nadgarstek aktualnej opaski upoważniającej do korzystania ze ściany wspinaczkowej, opaska wydawana jest w Biurze Obsługi Klienta w momencie zakupu biletu.

 1. Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od zaawansowania i osiągnięć podlegają tym samym przepisom.

 

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia 15.02.2017 r.

 

Zarząd AIG S.A.